opdracht en missie


 

Vooraf … de gouden cirkel van Monte Rosa[1]

 

Waarom? 

Alle kinderen en jongeren zijn gelijkwaardig en hebben het recht om veilig, geliefd en omringd op te groeien, met respect voor hun eigenheid.

Monte Rosa wil er zijn voor die kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig is om dit recht te waarborgen.

 

Hoe?

Monte Rosa creëert een omgeving, een plek, waarin we respectvol, open en gelijkwaardig met elkaar omgaan. We creëren hierdoor een warme zorgende sfeer waarbij autonomie en authenticiteit ruimte krijgt.

 

We streven naar wel-zijn en emancipatie voor alle betrokkenen waarbij de kinderen en jongeren centraal staan. Dit doen we met traumasensitieve zorg en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

We werken vanuit de basisprincipes van Signs Of Safety en Nieuwe Autoriteit waarbij aanklampend en oplossingsgericht werken en verbondenheid deel uitmaken van de basishouding.

 

Belangrijke competenties van medewerkers binnen Monte Rosa zijn verantwoordelijkheid, zelfreflectie, leerbereidheid en samenwerking. Het professioneel handelen wordt opgevolgd doorheen de loopbaan met aandacht voor zelfontwikkeling en groei.

 

Wat?

Monte Rosa biedt verblijf en ambulante trajecten aan kinderen en jongeren (0 tot 25 jaar) en hun gezin. Het aanbod wordt aangepast aan hun vragen en noden in afstemming met hun (professionele) netwerk.

Monte Rosa zet hierbij in op alle levensdomeinen om zo te komen tot een traject op maat.


[1] https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/golden-circle-simon-sinek/


Opdracht van de vzw

 


  • Monte Rosa begeleidt kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties. Om deze opdracht te vervullen werkt zij intensief samen met de uitgebreide context van deze kinderen en jongeren (ouders, gezin, familieleden, … maar ook iedereen die voor hen belangrijk kan zijn, zoals vrienden, buren, trainers, leerkrachten, …) én met andere partners, binnen en buiten de sector en de regio.
  • Monte Rosa biedt in de eerste plaats de module verblijf aan, en heeft daarnaast veel aandacht voor de modules contextbegeleiding. Monte Rosa biedt een plek
    • én aan kinderen en jongeren die nood hebben aan middellange- of langdurige opvang, huiselijkheid, nestwarmte, structuur, …
    • én aan kinderen en jongeren die (weer) in de context kunnen begeleid worden, al dan niet na een verblijf in één van de groepen.
    • én aan kinderen en jongeren met een hulpvraag buiten de opnamecriteria, waarvoor telkens samen bekeken wordt of Monte Rosa een gepast aanbod kan geven.
  • Zij richt zich in de eerste plaats op de doelgroep van de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast staat zij open voor mogelijke begeleidingen van kinderen en jongeren binnen alle sectoren van integrale jeugdhulp, indien deze begeleidingen op het moment dat de vraag zich aandient, vallen binnen haar deskundigheid.
  • Zij staat open voor evoluties in de eigen werking en in de sector of regio zodat de doelgroep waar zij zich nu naar richt, kan wijzigen in de (nabije) toekomst.

 

Missie van de vzw

 

Mensvisie en inspiratie


Monte Rosa vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de menselijke waardigheid, de persoonlijke privacy, de ideeën, normen, waarden en de rechten van élk individu.

 

De begeleiding en de werking worden gedragen vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor andere levensbeschouwingen. Begaan zijn met anderen, betrokken zijn op de ander, een geest creëren waar mensen zich goed, welkom en gesteund voelen, … zijn belangrijke pijlers van de werking. Alle betrokkenen krijgen nieuwe kansen om te groeien, vanuit een positief geloof en vertrouwen in elke mens en rekening houdend met de grenzen die ze zelf aangeven.

 

Net zoals onze maatschappij evolueert naar een multiculturele samenleving, besteedt ook Monte Rosa specifiek aandacht aan culturele verschillen op alle niveaus (o.m. gezin, maatschappij, etnische achtergrond, …).

 

Krachtgericht en op maat


Alle medewerkers beseffen dat een opname in een organisatie een ingrijpende maatregel is. Begeleiders staan stil bij de betekenis hiervan voor alle betrokkenen.

 

De begeleiding is een ‘open, aanklampende en oplossingsgerichte hulpverlening’, gebaseerd op overleg en afspraken en met respect voor de normen en waarden van het cliëntsysteem. De communicatie is eerlijk, duidelijk en rechtstreeks.

 

Begeleiding wordt op maat aangeboden en sluit zo nauw mogelijk aan bij de krachten en mogelijkheden van het cliëntsysteem. De begeleiders tonen waardering voor wat goed loopt en stimuleren dit. Begeleiders durven ook benoemen waar ze zich zorgen rond maken en waar de grenzen  liggen van de organisatie en in onze maatschappij.

 

Kinderen, jongeren en hun ouders (en andere belangrijke contextfiguren) zijn partners in de hulpverlening. Zij krijgen een adviserende stem in het beleid van de organisatie.

 

Het kind of de jongere binnen de context staat centraal


Monte Rosa gelooft in het recht van elk kind om deel te blijven uitmaken van zijn gezin en/of de vele systemen waarin het ingebed is. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om op een positieve manier te groeien binnen deze systemen en de vele relaties die ze kennen. Contextfiguren worden gezien als belangrijke hulpbronnen. Er wordt actief gezocht naar extra steunfiguren binnen de context. Naast familieleden, kunnen bv. ook de vriendenkring, de school en vrijetijdsbesteding, contacten die ze opgebouwd hebben voor hun begeleiding door Monte Rosa, … hierin een belangrijke rol spelen.

 

Elk kind heeft recht op beide ouders. Samen met het kind wordt gezocht hoe het zich zou kunnen verhouden ten opzichte van vader én moeder. Ouders krijgen de kans om een zo groot mogelijke opvoedingsverantwoordelijkheid op te nemen. De begeleiding is gericht op het vergroten van de draagkracht van en de veiligheid binnen het hele gezin, en van het optimaliseren van de vele contacten, binnen, indien van toepassing, het kader geschapen door de gerechtelijke instanties (bv. de jeugdrechter).

 

In de eerste plaats wordt re-integratie binnen de eigen context nagestreefd. Indien een verblijf op langere termijn binnen Monte Rosa noodzakelijk is, wordt samen met de contextfiguren, en in samenspraak met het kind of de jongere, gezocht hoe zij maximaal willen en kunnen betrokken blijven op de opvoeding en begeleiding van het kind of de jongere.

 

De begeleiding wordt gekaderd binnen de maatschappelijke context waarbinnen alle betrokkenen hun leven uitbouwen.

 

 

Zorg en structuur


Kinderen en jongeren worden gesteund om zelfvertrouwen, zelfrespect en weerbaarheid op te bouwen, binnen een huiselijke basisstructuur en vanuit een klimaat van rust, veiligheid, warmte, geborgenheid en zorg.

Aan kinderen en jongeren wordt een aanbod en zorg op maat geboden, vertrekkende vanuit het individuele handelingsplan en gericht op het vergroten van hun competenties. Kinderen en jongeren worden begeleid om te groeien tot veerkrachtige en evenwichtige personen die hun eigen weg vinden in onze maatschappij.

 

Kinderen en jongeren worden gestimuleerd en begeleid om, vanuit een zo groot mogelijk inzicht in de eigen situatie, hun leven in eigen handen te nemen, eigen keuzes te maken en hiervan zelf de consequenties te dragen, rekening houdend met de eigen context.

 

Medewerkers gaan in relatie met hun cliënten van mens tot mens en als authentieke persoon, echt en congruent. Zij zijn nabij, staan naast de cliënten, en bieden hen de kans om een positieve (vertrouwens)relatie op te bouwen, als fundament en als voorbeeld. Ze staan op een positieve manier in het leven en blijven zoeken naar mogelijkheden en alternatieven.

 

Flexibel en naadloos


Er wordt gewerkt vanuit het subsidiariteitsprincipe: de minst ingrijpende maatregel wordt in de eerste plaats nagestreefd. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met andere organisaties, waar wenselijk en mogelijk.

 

Er wordt flexibel omgegaan met de verschillende modules die binnen Monte Rosa aangeboden worden en de overgang tussen alle modules in Monte Rosa gebeurt zo naadloos mogelijk.

 

Waar de hulpverlening door Monte Rosa afgerond wordt, al dan niet afgesproken binnen het begeleidingstraject, zullen begeleiders, ook daar waar de begeleiding moeilijker verliep, zoeken naar een zo naadloos mogelijke overgang tussen de begeleiding binnen Monte Rosa en na Monte Rosa. Na afronding blijven kinderen en jongeren welkom; Monte Rosa wil een veilige en betrouwbare plek blijven waar cliënten altijd terecht kunnen.

 

Kwaliteitsvolle en deskundige medewerkers


Van personeelsleden wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van hun eigen mens-zijn en mensbeeld en dat zij hun eigen handelen in vraag kunnen stellen. Zij zijn bereid om hun functioneren, waar nodig, bij te sturen en om zich permanent bij te scholen.

Ze nemen hun verantwoordelijkheid ten volle op, vanuit een persoonlijk leiderschap.

 

Ze staan open voor nieuwe ontwikkelingen in de sector, voor nieuwe visies of methodieken rond hulpverlening en voor de inbreng van andere relevante disciplines. Ze werken vanuit een professionele achtergrond en integreren zinvolle referentiekaders in het concrete werken met de doelgroep.

Vanuit de organisatie is een goed VTO (vorming, training en opleidings) -beleid een belangrijke pijler. Voor àlle medewerkers wordt een aanbod op maat uitgewerkt, dat een noodzakelijk deel vormt van hun jobinvulling. Binnen het voortdurend wijzigende hulpverleningslandschap, is er, vanuit de organisatie, aandacht voor stabiliteit en consolidatie van de opgebouwde kennis.

 

Medewerkers werken op een kritisch-opbouwende en flexibele manier samen, met alle betrokkenen, in het belang van de kinderen en jongeren en binnen het kader geschapen door de gerechtelijke instanties, de overheid, de Raad van Bestuur van Monte Rosa en deze maatschappij.

 

Open organisatie


Monte Rosa is een organisatie die open staat voor de buitenwereld: de regio, de sector, verwante sectoren, de buurt, nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen en visies, verwachtingen vanuit het beleid, … Zij integreert de noden en verwachtingen die van daaruit geformuleerd worden, waar nodig, wenselijk en haalbaar, in de eigen werking.

 

Zij zoekt naar de meerwaarde die samenwerking met anderen heeft voor de eigen organisatie en de sector, over de grenzen van de eigen organisatie en de sector heen.

Zij leert van de ervaringen van anderen en gaat actief op zoek naar externe input die de hulpverlening kan ondersteunen en de organisatie kan helpen in het uitvoeren van haar opdracht.

Als organisatie is Monte Rosa een steun voor andere organisaties door een open en transparant beleid te voeren en eigen ervaringen en expertises te delen.

 

Binnen een steeds evoluerende maatschappij en sector, is Monte Rosa een dynamische, maar ook een betrouwbare en stabiele organisatie, die de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt, goed beheert.