Visie op integrale kwaliteitszorg binnen de VZW Monte Rosa

 

 

KADER
Integrale kwaliteitszorg is de rode draad doorheen het managementsysteem van de VZW. Het managementsysteem staat ten dienste van de kwaliteit van zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de gebruiker, van de medewerkers en van de organisatie en dit binnen de maatschappelijke context. Het gaat hier om de gecoördineerde activiteiten om de organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot een kwaliteitsvolle werking en hulp- en dienstverlening.

DOELSTELLING
Monte Rosa streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers, naar een kwaliteitsvolle werkplek voor de medewerkers en naar een kwaliteitsvol functionerende organisatie. Daarnaast wenst de VZW een correct en efficiënt antwoord te bieden op alle eisen die vanuit de verschillende overheden gesteld worden.

Deze verschillende doelstellingen staan naast elkaar én houden verband met elkaar. Vanuit het integraal denken is het dan ook belangrijk dat de noodzakelijke linken tussen de verschillende elementen steeds in het oog gehouden worden.

In dit zoeken en binnen deze aandachtpunten, moet onze kernopdracht “de zorg voor en begeleiding van de kinderen en jongeren die ons toevertrouwd worden en hun context’ centraal staan en het basiscriterium zijn waaraan het uitwerken van thema’s maximaal en zoveel mogelijk moet getoetst worden.
Binnen dit proces moet de stem van de gebruiker een expliciete plaats krijgen.

CONCRETE VERTALING
Het kwaliteitsbeleid wordt geconcretiseerd in:
· Kwaliteitsdoelstellingen
· De organisatorische structuur
· Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
· Procedures en processen.

Het streven naar deze kwaliteit houdt verband met alle onderdelen van de werking; we denken hier oa aan de domeinen van EFQM en aan de eisen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn, onder meer:
· Missie, visie, waarden, referentiekaders
· Een duidelijk beleid en strategie
· Visie op leiderschap en aandacht voor goed bestuur
· Visie op inzet personele middelen en oog voor welzijn op het werk.
· Visie op inzet van middelen en partnerschappen
· Kernopdracht en kernprocessen
· Bereikte resultaten zowel ivm de gebruikers als het personeel en tov de maatschappij.

Aan alle eisen en verwachtingen die aan organisatie bijzondere jeugdzorg gesteld worden, willen we een zo correct mogelijk antwoord bieden. Gezien de veelheid van vragen en de vele wetten die een vertaling binnen de organisatie nodig hebben, is het niet mogelijk om op alles een uitvoerig antwoord te bieden. Sommige thema’s zijn essentiëler voor de werking en zullen uitvoeriger aan bod komen. Andere thema’s die slechts in de marge een belang hebben, zullen beperkter uitgewerkt worden.
Er wordt ook telkens een duidelijke prioriteitenbepaling afgesproken en, waar nodig, een stappenplan. Dit wordt oa vermeld/verwerkt in de kwaliteitsplanning of in de aandachtspunten voor de komende jaren (beleid en strategie).
Eén van de terugkomende elementen van deze planning is de zelfevaluatie die de meest actueel te behandelen of dringendste thema’s mee bepaalt. Daarnaast zijn er ook de deadlines vanuit de wetgeving die een prioriteitenplanning beïnvloeden of deze planning doorkruisen.

Per thema wordt telkens bepaald wie hierbij moet/kan/mag betrokken worden: medewerkers, gebruikers, partners, externen, … De betrokkenheid kan liggen in het mee vertalen van dit thema binnen de werking of in het ingelicht worden rond dit thema. De betrokkenheid wordt bepaald op basis van de functieomschrijvingen (bevoegdheden/verantwoordelijkheden) en de beschikbare tijd. De gebruiker moet betrokken worden bij die thema’s die de doelgroep rechtstreeks aanbelangen.

VERANTWOORDELIJKHEID
De eindverantwoordelijkheid voor de integrale kwaliteitszorg ligt bij de directie, maar de visie en de uitvoering ervan moet bekrachtigd worden door de hoogste leiding van de organisatie, met name de raad van bestuur.
Vele thema’s kunnen uiteraard ook door anderen uitgewerkt worden, op basis van hun functieomschrijving en de gekregen mandaten. De borging en de constante evaluatie van de verschillende thema’s is een verantwoordelijkheid voor elke medewerker.

KWALITEITSBORGING
Via de kwaliteitsborging kan aan derden het vertrouwen gegeven worden dat de hulp- en dienstverlening voldoet aan de gestelde eisen. Het borgen van de uitgewerkte thema’s is een aandachtspunt voor alle betrokkenen.
Het opnemen in het kwaliteitshandboek kan dit deels garanderen. De uitgewerkte thema’s worden gebundeld in het kwaliteitshandboek, wat alle essentiële elementen van de hele werking, op alle vlakken, zou moeten bevatten. Het is een constant aandachtspunt om ervoor te zorgen dat dit handboek actueel en gebruiksvriendelijk is.

Ook de zelfevaluatie ondersteunt de borging. Op basis hiervan kunnen systematische en gerichte acties afgesproken worden. Via de denimcirkel (PDCA) kunnen processen telkens beter beheerst worden en de normen verfijnd. Andere elementen in de borging zijn:

Bepalen van normen
Beoordeling van de processen
Beheersing van deze processen
BESLUIT
Het werken rond kwaliteit is nooit af en situeert zich op veel verschillende domeinen en in grote en kleine dingen. Het is een aandachtspunt voor iedereen en is gebaseerd op het delen van verantwoordelijkheden en op het vertrouwen in medewerkers. De stem van de gebruiker speelt hierin een belangrijke rol.
Via aandacht voor een voortdurende kwaliteitsverbetering wil de VZW transparant en betrouwbaar zijn voor gebruikers, medewerkers, (externe) partners en de maatschappij.

Opgesteld door Muriel De Ryck, directeur
november 2014

Bekrachtigd door de raad van bestuur
21/11/2014