THEORIE

 

Ons denken en handelen wordt door verschillende denkkaders beïnvloed. Hiervoor baseren we ons zowel op kaders die op het individueel psychologisch en gedragsmatig functioneren inzoomen als op theoriën die meer de nadruk leggen op het kind als element van een ruimere context. Wij wensen gedifferentieerd te werken en in te gaan op de noden en behoeften van elk kind, jongere en zijn context. Verschillende referentiekaders kunnen dan ook gecombineerd en geïntegreerd worden ter ondersteuning van de hulpverlening. We streven ernaar om met die ruime waaier van invalshoeken het kind en zijn context tot zijn recht te laten komen.

Het psycho-dynamisch model verklaart de gedrags- en gevoelswereld van het kind en de volwassene vanuit de vroegkinderlijke ontwikkeling en de eerste relaties met ouder-of vervangingsfiguren. Naast begrip geeft dit model ook een basis tot verandering en mogelijkheden om in te werken op onbewuste structuren waarin de kinderen vaak diep gekwetst zijn.

Het gedragstherapeutisch model geeft door het geven van structuur en voorspelbare reacties op het gedrag van kinderen, hen terug stabiliteit, veiligheid en controle over de situatie. Het model helpt ons de functie van gedrag te achterhalen en zo de zoeken naar alternatieven voor het soms problematische gedrag.

Het systeemdenken gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van verschillende systemen en als dusdanig met elkaar verbonden zijn. Systeemdenken wil oog hebben voor bredere samenhangen. Ingrijpen als hulpverlener in een van de systemen heeft invloed op het geheel en op elk deel van het geheel.

De communicatietheorie wil inspelen op de complexiteit van de interacties tussen mensen onderling.
Contextuele hulpverlening werd ontwikkeld door de Hongaarse psychiater Nagy. Het woord context verwijst naar de dynamische verbondenheid van de mens met zijn betekenisvolle relaties over de generaties heen. Begrippen als meerzijdige partijdigheid, loyaliteit en destructief recht helpen ons om de complexiteit van de gezinnen en de invloed hiervan op het kind in al zijn facetten te begrijpen.

 

Werkwijzen

De werkwijzen zijn enerzijds gebaseerd op de aangehaalde referentiekaders maar anderzijds ook doordrongen van een meer ideologische gedachtengoed zoals onder andere het emancipatorisch denken en cultuursensitief aanwezig zijn op alle niveaus van de begeleiding. Ook streven we ernaar het oplossingsgericht denken dat nu sterk zijn opmars maakt in de hulpverlening (zie M.Durrant (2006); Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin. Een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening) te installeren in onze werking.

In onze dagelijkse werking is het handelingsplan de rode draad. Hierin worden zowel de aandachtspunten voor de begeleiding van de jongere individueel als voor zijn context geëxpliciteerd. Hierbij proberen we blijvend reflectief en creatief antwoorden te bieden op de hulpvraag van de kinderen/jongeren en context.

Bijkomend beroepen we ons op een aantal vernieuwende werkwijzen die onze blik verruimen en die we in de toekomst verder willen implementeren in onze werking. Meerbepaald denken we aan LSCI (Life Space Crisis Intervention), Signs of Safety, geweldloos verzet.