VRIJWILLIGERS

Waar hebben we op dit moment nood aan?

Groepje kinderen groentjes leren eten!                                                                                                      

Een jongen/man en/of meisje/vrouw met creatieve kookvaardigheden en een beetje tijd voor anderen!                                                              Af en toe een lekkere, gezonde, warme en vooral kindvriendelijke maaltijd bereiden voor 12 kinderen tussen 3 en 15 jaar !

Tuinman, tuinvrouw om een moestuintje te beheren voor en samen met de kinderen/jongeren                                                               
Een gemotiveerde man/jongen en/of meisje/vrouw met groene vingers en ervaring met kinderen om voor en soms mét de kinderen gezonde groentjes en fruit te kweken. Dit kan en mag ook tijdens schooltijd en op af te spreken tijdstippen.

Het voorbereiden, zaaien/planten in samenspraak met de gasten van al dan niet bekende groenten om hen te motiveren van al het lekkers en gezonds dat de natuur voortbrengt. Dit kadert in ons project ‘Voedende Wortels’.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Dirk Vanhecke,beleidsmedewerker, Heidebergstraat 249,3010 Kessel-Lo 016 52 55 86

Wie wordt beschouwd als vrijwilliger?

Elke natuurlijke persoon die
geen personeelslid is van Monte Rosa
én geen familielid is van één van de kinderen van Monte Rosa,
én onbezoldigd en onverplicht
een activiteit verricht voor de kinderen of de werking van Monte Rosa
die niet occasioneel en/of toevallig is
na overleg en mét toelating van de directie van Monte Rosa
en na ondertekening van het vrijwilligerscontract,
wordt door Monte Rosa beschouwd als vrijwilliger.

Concreet betekent dit bv:
Schoolstagiaires worden niet beschouwd als vrijwilligers.
Bij gastgezinnen worden alleen de volwassenen die de opvoedingsverantwoordelijkheid van het gastkind op zich nemen, beschouwd als vrijwilligers (bv wel de de gastouders, niet de inwonende –al dan niet volwassen- kinderen).
Familieleden of vrienden die occasioneel meehelpen bij een kleinere klus in Monte Rosa worden niet beschouwd als vrijwilligers. Zij doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

Afspraken
Individuele afspraken worden gemaakt via het vrijwilligerscontract.
De vrijwilliger zal de coördinator en/of de directie van Monte Rosa of diens plaatsvervanger zo snel mogelijk verwittigen indien hij/zij de gemaakte afspraken niet kan nakomen (bv wegens ziekte).
De vrijwilliger kan zijn/haar medewerking op elk ogenblik beëindigen. Ook de organisatie kan de samenwerking op elk ogenblik beëindigen indien hiertoe redenen zijn. Uiteraard gebeurt dit liefst met motivering en na overleg met de coördinator of directie.

Engagement en beroepsgeheim
De vrijwilliger onderschrijft de opdrachtsverklaring van de organisatie. De vrijwilliger respecteert het beroepsgeheim en de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de organisatie en de personen waarmee hij/zij voor zijn/haar opdracht in contact komt. Hij/Zij respecteert de vertrouwelijkheid van alle informatie die hij/zij tijdens zijn opdracht over de organisatie, zijn personeelsleden en zijn cliënten te weten komt.

De vrijwilliger is onderworpen aan het beroepsgeheim, m.a.w. hij/zij is op de hoogte van artikel 458 van het strafwetboek, namelijk: ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.’

De organisatie geeft de vrijwilliger inzage in het huishoudelijk reglement en het kwaliteitshandboek, indien hij/zij hierom vraagt.
De vrijwilliger houdt zich aan de sfeer en de algemene bepalingen van het arbeidsreglement. Hij/zij kan ook hiervan een exemplaar ontvangen, indien hij/zij erom vraagt.

De organisatie stelt de noodzakelijke en specifieke werkkledij (veiligheid en hygiëne) gratis ter beschikking (bv. schorten, plastieken handschoenen, …)
Maaltijden die de vrijwilliger samen met de gasten gebruikt, zijn gratis.
Het logement is gratis indien opgenomen in de uurrooster.

Administratie
Indien de vrijwilliger dit nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie als vrijwilliger in de organisatie en indien hij minstens 6 maanden blijft als vrijwilliger kan hij/zij zich op kosten van de organisatie een medische schifting en rijbewijs ‘bezoldigd vervoer’ aanschaffen.

De vrijwilliger vult een personeelsfiche in (info noodzakelijk voor de organisatie) en brengt de papieren die wettelijk noodzakelijk zijn voor zijn/haar vrijwilligerswerk binnen de bijzondere jeugdzorg binnen (bv desgevallend Uittreksel uit het strafregister, doktersattest – eventueel van een arbeidsgeneeskundige dienst-, diploma, …).

Vrijwilligers, die een werkloosheidsuitkering ontvangen, moeten van de R.V.A. toelating krijgen om vrijwilligerswerk te doen tijdens de aangeduide periode, dagen en uren. Dit is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Ook indien andere officiële instanties moeten verwittigd worden, is dit de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger.

Voor de start van het vrijwilligerswerk, wordt het vrijwilligerscontract ingevuld en ondertekend door beide partijen.

Verzekering
De organisatie verzekert de vrijwilliger voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de uitvoering van de taken en op weg van en naar de taken (niet woon-werk).
Voor gastgezinnen geldt dat de burgelijke verantwoordelijkheid of het lichamelijk ongeval enkel gedekt wordt indien de schade toegebracht werd door het gastkind en dit na onderzoek en aanvaarding via de verzekering van Monte Rosa. Het gastgezin moet zijn eigen verzekering (minstens burgelijke aansprakelijkheid) ook inlichten dat er af en toe een gastkind komt zodat het gastkind tijdens zijn/haar verblijf bij het gastgezin ook gedekt wordt door de verzekering van het gastgezin.

De organisatie geeft de vrijwilliger inzage in de voor hem geldende verzekering, indien hij/zij hierom vraagt.

Onkostenvergoeding
Tussen de vrijwilliger en de organisatie wordt de onkostenvergoeding telkens afgesproken (zie vrijwilligerscontract):
Of : Monte Rosa betaalt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte kosten, verbonden
aan de opdracht. De vrijwilliger dient een onkostenstaat met bewijsstukken voor te leggen.
Of : De vrijwilliger ontvangt van de organisatie een forfaitaire onkostenvergoeding van maximum het wettelijk bepaalde bedrag. Dit dekt alle gemaakte kosten zoals bv. kilometervergoeding van en naar het werk, dienstverplaatsingen tijdens het werk, telefoon en emailverkeer, bureautica, computergebruik, kledij, …

De vergoeding kan geenszins de vorm aannemen van een vergoeding voor geleverde
prestaties of van een bezoldiging.

Ben je geïnteresseerd, dan kan je hier naargelang je vrijwilliger of gastgezin wil worden het ‘contract voor vrijwilligers‘ of ‘contract voor gastgezin‘ downloaden en naar ons faxen of versturen per post.