ALS DE START MOEILIJK IS

 

Monte Rosa is gestart met een nieuw project namelijk;

Als de start moeilijk is…” Vroegtijdige en preventieve (residentiële?) begeleiding aan kinderen in een cruciale ontwikkelingsfase (0-3 jaar).

Omdat er al jarenlang vanuit plaatsende instanties en het Agentschap Jongerenwelzijn de vraag gesteld wordt om ook in Bijzondere Jeugdzorg een aanbod te voorzien voor 0 -3 jarigen, willen we met ons project dit spoor intensief onderzoeken. We vertrekken vanuit een verkenning van de pedagogische en ontwikkelingspsychologische relevantie voor het kind, de mogelijkheden voor intensieve contextbegeleiding van de ouders alsook de uitdagingen voor een leefgroep. Vervolgens willen we de vertaling maken naar de concrete praktijk door de opname van deze doelgroep binnen Monte Rosa te realiseren. Indien nodig wordt gezocht naar een alternatieve piste.

 

 

We willen op die manier jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders bereiken die omwille van hun achtergrond en situatie te maken hebben met uiteenlopende problemen op verschillende levensdomeinen waardoor de zorg en opvoeding aan het kind de draagkracht van de ouders overschrijdt. We spreken in dit opzicht van multiproblem gezinnen.

We streven ernaar een passend aanbod te creëren aangezien er een nood is aan opvang voor deze doelgroep en er kinderen blijken te zijn die tussen de mazen van het hulpverleningsnet vallen.

Als projectverantwoordelijke werd Silke Willems aangesteld. Zij is te bereiken op silke.willems@monterosa.be, , telefonisch kan je haar bereiken op 0492/34.89.25.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële hulp van de provincie Vlaams-Brabant.

In het eerste projectjaar vinden we het erg belangrijk een uitvoerig onderzoek uit te voeren naar de pedagogische, ontwikkelingspsychologische en praktische voorwaarden die voldaan dienen te zijn om een kind tussen de 0 en 3 jaar te kunnen opnemen in BJB. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep spelen er allerhande factoren waarmee we rekening dienen te houden. De noden van deze kinderen en hun ouders dienen dus goed in kaart te worden gebracht. Ook de bezorgdheden en de ondersteuning die het personeel nodig heeft dient ernstig doordacht te worden zodat ook daar een passend antwoord op kan geboden worden. Zij dienen zich voldoende gesterkt te voelen in hun handelen zodat ze gemotiveerd zijn deze uitdaging aan te gaan en een gedragen werking mogelijk gemaakt kan worden. Er zal dus voldoende tijd voorzien moeten worden om de begeleiding op deze taak voor te bereiden. Een vormingsmoment rond hechting, moeder-kind relatie, contextbegeleiding,… lijken ons alvast waardevolle thema’s om op in te zetten. Zo willen wij gedurende dit eerste jaar voldoende ervaring en expertise opbouwen.

Indien blijkt dat Bijzondere Jeugdzorg ontoereikend zou zijn, dienen ook alternatieve pistes bewandeld te worden. Moet er voor deze doelgroep niks nieuw worden opgestart? Is het voor deze jonge kinderen niet beter te vertoeven in aparte, kleinere leeftijdsgroepen i.p.v. in een verticale leefgroep?…

We hebben te maken met een zeer kwetsbare doelgroep waarbij we zeker niet over één nacht ijs mogen gaan. Om een goede start te maken hebben we dus tijd en middelen nodig zodat een ernstig doordachte, gegronde en kwalitetisvolle werking op poten gezet kan worden en een gepast aanbod voor deze jonge doelgroep en zijn context gerealiseerd kan worden.

Blijkt Bijzondere Jeugdzorg wel een geschikte plaats te zijn,denken we er aan in ons tweede projectjaar een proefproject te organiseren waarbij we effectief een beperkt aantal peuters opnemen in een leefgroep om op die manier ervaring op te doen.

Om dit in de praktijk te realiseren moeten parterschappen afgesloten worden in functie van het kind en zijn ouders, zodat vaste figuren worden ingeschakeld in de zorg. Ook ter ondersteuning van de begeleiding dienen de nodige samenwerkingsverbanden op punt te staan (vb. stages, crèche,…).

We streven naar zo groot mogelijke ouderparticipatie. We gaan daarom uitzoeken hoe we de context op een veilige manier kunnen betrekken en op welke manier dit mogelijk en haalbaar is .

We dienen deze werking tevens te evalueren en knelpunten op te sporen zodat we de nodige bijsturingen kunnen uitvoeren.

Belangrijke nieuwe gebeurtenissen zullen via dit kanaal worden meegedeeld.