Login
 
  Minimize

 

    

 
Functieomschrijving en profiel van teamcoördinator Minimize
Opdracht: teamcoördinator
 • coördineren van de (leef)groep;
 • bevorderen van de communicatie en samenwerking binnen de (leef)groep;
 • bevorderen van de samenwerking tussen de leefgroep en de verschillende diensten binnen Monte Rosa; . beleidsondersteunend en -adviserend werken;
 • vertegenwoordigen van Monte Rosa en de eigen groep of het eigen team in externe samenwerkingsverbanden en overlegorganen
 • de P.R. van Monte Rosa en de eigen groep mee bewaken
 
Profiel Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:
Begeleider klasse 1.
Bij voorkeur bijscholing i.v.m. management- en communicatievaardigheden.
 
Vereiste anciënniteit (in de sector):
Twee jaar dienstanciënniteit als begeleider klasse 1.
 
Kennis en vaardigheden:
 •  managementvaardigheden;
 •  coördinatie- en communicatievaardigheden;
 •  zie ook functieomschrijving van begeleider
 •  financiële en administratieve vaardigheden
 
Plaats in de organisatie
 •  zie 'profiel begeleider'
 •  leidinggevend van de (leef)groep waarvan hij/zij teamcoördinator is;
 •  is lid van het overleg teamcoördinatoren
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • verantwoordelijk voor een vlotte organisatie en kwaliteitsvolle werking van de (leef)groep;
 • verantwoordelijk voor een goede communicatie (w.o. vlotte informatiedoorstroming) met andere interne diensten, verantwoordelijken, groepen, ... Heeft hierin zowel aandacht voor de praktische aandachtspunten, als voor de groepsoverschrijdende activiteiten, als voor wat er leeft binnen de groepen (wensen, vragen, advies, ...);
 • bevoegd om de afspraken of de taken, die binnen het team, door begeleiders en logistiek van dat team,afgesproken zijn, op te volgen;
 • verantwoordelijk om de opvolging van de beleidsstandpunten in de (leef)groep mee te bewaken
 •  verantwoordelijk voor het coördineren van stageplaatsen voor stagiaire e)s begeleiders.
Concrete taken
 • de teamcoördinator behoudt ook begeleiderstaken, zij het meer op de achtergrond. Hij/zij kan ingeschakeld worden in de basisuurrooster ;
 • hij/zij is aanwezig op het inhoudelijke en praktisch overleg met andere teamcoördinatoren,de directie en de pedagogische stafmedewerkers;
 • beleidsondersteunende en beleidsadviserende taken' bv.
 • constructief en expliciet meedenken rond de algemene werking van Monte Rosa, binnen de opdrachtverklaring van Monte Rosa en het kader geschapen door de raad van bestuur. Wat hierrond leeft binnen de groepen (adviezen, wensen, ...) doorgeven aan de directie.
 •  meezoeken naar een concretisatie in Monte Rosa van de wetgeving rond de    sector.
 • zeer goed op de hoogte zijn van de verschillende afspraken en (beleids- beslissingen binnen Monte Rosa. Hij/Zij moet deze eisen/verwachtingen ook ondersteunen en concretiseren binnen de werking van de eigen groep;
 •   'het geheel' in het oog houden en het eigen team inpassen binnen dit geheel.
 • management van de groep bv.
 • samen met het team komen tot een efficiënte, eerlijke en werkbare taakverdeling tussen de verschillende teamleden. Taken voldoende delegeren aan medeteamleden;
 • coördinatie binnen het team (begeleiders, stagiaire e)s en logistiek personeel van de groep) en tussen het team en andere diensten/teams;
 • tijd maken om te luisteren naar teamleden en eventueel hen coachen w.b. hun
 • dagdagelijks (praktisch) werk. Doorgeven van belangrijke info i.v.m. het team/een
 • teamlid aan de desbetreffende verantwoordelijken (bv. teambegeleider, sociale dienst, directie, ...);
 • adviserend en coachend aanwezig zijn i.v.m. de aanwerving en de inwerkingvan nieuwe begeleiding;
 •  follow-up van gemaakte afspraken;
 •  werkorganisatie, uurrooster, leiden van de wekelijkse teamvergadering
 •  communicatie en coördinatie tussen de verschillende diensten binnen Monte Rosa, bv.
 • werkbare afspraken helpen realiseren;
 • infodoorstroming en samenwerking bevorderen;
 • gezamenlijke en groepsoverschrijdende taken en opdrachten (bv. was en voeding, ontspanning, ...) mee-coördineren.
Relaties met andere functies w.o. overlegorganen
 •  overleg met teamleden op de wekelijkse vergadering;
 •  overleg met de teamcoördinator
 •  formeel en informeel overleg met alle interne diensten;
 •  mogelijkheid tot participatie aan externe overlegorganen.
 
    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com