Login
 
  Minimize

 

    

 
Functieomschrijving van pedagogische stafmedwerker Minimize

 

Opdracht: pedagogische stafmedewerker

Het ondersteunen van de (ortho )pedagogische werking van de teams en de groepen:

 • het coördineren van de handelingsplannen m.b.t. de jongeren individueel en de totale leefgroep;
 • het ondersteunen en het begeleiden van de teams en de individuele begeleiders wat betreft de begeleiding van de kinderen en jongere
 •  het meedenken in het algemene (ortho )pedagogische beleid van de voorziening.
Profiel
Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:
 • licentiaat humane wetenschappen, bij voorkeur richting pedagogiek of psychologie.
 • HOBU, A1
 • bijkomende opleidingen die de missie van de voorziening ondersteunen, in functie van de vooropleiding  een therapeutische opleiding of een opleiding i.v.m. teambegeleiding).
 
Vereiste anciënniteit (in de sector):
Nihil
 
Kennis en vaardigheden:
Kennis van:       
de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren;
specifieke kinder- en jongerenproblematieken;
(ortho )pedagogisch werken;
de bijzondere jeugdzorg;
gezinssystemen, groepen en teams.
Vaardigheden 
(ortho )pedagogische vaardigheden
communicatievaardigheden
 
Plaats in de organisatie
 • maakt deel uit van het team van bijzondere functies en staat hiërarchisch onder de bevoegdheid van directeur;
 • vormt samen met de teamcoördinator een "tandem" de het team en de groep leidt;
 • werkt samen met de begeleiders en ondersteunt hen;
 • staat naast de jongeren (zie verder).
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 
Tegenover de jongeren:
 • verantwoordelijk voor de algemene (ortho )pedagogische werking in de leefgroepen. Bevoegd om deze op te volgen, te bevragen en te begeleiden.
 • verantwoordelijk om de individuele evoluties van de jongeren te bevragen, te evalueren en te begeleiden
 • verantwoordelijk voor het zoeken van geschikte individuele therapieën.
 
Tegenover de begeleiders ( samen met of in afspraak met teamverantwoordelijke (TeamV)
 • verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de teamwerking.
 • verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de individuele begeleiders.
 • verantwoordelijk voor het kanaliseren en organiseren van vorming.
 
Concrete taken
 
1. Tegenover het algemeen beleid
 • het bewaken van een algemeen professioneel pedagogisch kader bv.
   * kritisch volgen van de (ortho )pedagogische werking van de groepen;
   * algemene vorming mee-invullen. 
 • het zorgen voor eigen pedagogische, psychologische, ... bijscholing.
 
2.Tegenover de directie
 • brengt indien nodig verslag uit van de belangrijke aspecten vanuit de teams en de groepen.
3.Tegenover team leden
 • vanuit het 'observatorperspectief meedenken met het (ortho )pedagogische beleid van de groepen. het opnemen van de individuele begeleiding van de teamleden bv.:
   * het voeren van functioneringsgesprekken, het formuleren van werkpunten;
   * het uitzoeken van gerichte vorming;
 
 • het opnemen van de algemene teambegeleiding waar nodigen in samenspraak met de TeamC:
 • opvolgen van de samenwerking
 • het formuleren van duidelijke doelstellingen binnen de groepswerking;
 • het organiseren en leiden van teambuildingsdagen;
 • concreet organiseren van de interne vorming;
 • het stimuleren van individuen: samen zoeken naar een aangepaste vorming;
 • het concreet organiseren van de interne vorming;
 • het bewaken van het vormingsbeleid op individueel en teamniveau;
 • het mee uitvoeren van de selecties van kandidaat begeleiders.
4.Tegenover de jongeren
 • het opnemen van de algemene supervisie en het ondersteunen van de begeleiders i.v.m. de aanpak van de jongeren. Mee nadenken over de individuele begeleiding van de jongeren bv.:
 
             * een denken op gang zetten:hoe kijken naar deze problematiek?   .
 * diepgang bewaken rond het individuele kind en zijn relaties;
 * begeleidingsgesprekken met individuele begeleiders;
 * verhogen van de basiskennis van de begeleiders (bv. rond scholen, testen),…;
 * bevragen van de aanpak;
 * scheppen van een duidelijk kader i.v.m. BV. studio- en BZW-begeleiding;
 * advies en tips geven op teamvergaderingen, nieuwe dingen aanreiken;
 * theoretische meerwaarde bieden;
 * buitenstaanderperspectief geven;
 * aandacht voor de (ortho )pedagogische kijk op het kind;
                * het goede in de werking ondersteunen.  
      
 • het nemen van de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de evolutie- en follow-upbesprekingen, de handelingsplannen-na-1 maand, de contracten i.v.m. studio of BZW. Het opstellen van het handelingsplan.
 • het coördineren van de evolutiebesprekingen bv.
 
             * samen met de TeamC plannen van de EB en FU volgens vergaderlijst;
 * inhoudelijke supervisie van het verslag van de EB;
 * maken van het besluit en een deel van het handelingsplan;
 * eigen specifieke inbreng op de vergadering.
 * .het individueel werken met de jongeren bv.:
 * bij crisis, in noodgevallen;
 * ter aanvulling van de begeleiders;
 * 2de lijns, pre-therapeutisch.
 * de jongeren "zien staan" in hun problemen;
 * groepsgesprekken begeleiden.
 • het coördineren van het aanbod van individuele therapeuten en therapeutische centra.
 
Relaties met andere functies w.o. overlegorganen
 • interne contacten met: begeleiders, contextbegeleiders, directie, personeelsverantwoordelijke, secretariaat, jongeren. .
 • externe contacten met: therapeuten, scholen en CLB-centra (naast de IB), consulenten (na de GB), stagiaires (naast de TeamC), ouders (na de CB en IB) of andere betrokkenen.
 • aanwezig op teamvergaderingen, EB's en FU's, teamdagen, de algemene personeelsvergadering, de intervisie tussen de bijzondere functies, de RvB
 
    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com