Login
 
  Minimize

 

 

 

 

    

 
Functieomschrijving en profiel van individueel begeleider Minimize

 

Opdracht:  Individuele begeleider van enkele/een aandachtsjongere/-kind.

De IB is en blijft een begeleider voor alle jongeren van de groep, maar neemt een bepaalde verantwoordelijkheid op t.o.v. de hem/haar toegewezen aandachtskinderen of -jongeren. Hij coördineert de begeleiding van deze jongeren/kinderen en geeft extra aandacht en zorg aan zijn/haar aandachtsgast en zijn/haar context.

 

Deze functie kan waargenomen worden zowel in de leefgroep als in het TCK, wanneer de jongere op studio is of op CB AW.

 

Profiel

 

Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:

 

zie 'begeleider'

 

Vereiste anciënniteit (in de sector):

 

zie 'begeleider'

Kennis en vaardigheden:

 

zie 'begeleider'

Plaats in de organisatie

 

zie 'begeleider'

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 

I.v.m. de aandachtsjongere/het aandachtskind:

 

·         verantwoordelijk dat het kind/de jongere al de (extra) aandacht, begeleiding en zorg krijgt die hij/zij nodig heeft, vanuit zijn eigen (maatschappelijke/sociale) situatie, zijn persoonlijkheid en het voor hem/haar opgesteld handelingsplan/hulpverleningsprogramma;

·         voldoende zicht hebben op de leefwereld, de noden, behoeften en wensen van de jongere/het kind;

·         steunfiguur en, indien mogelijk, vertrouwensfiguur van de jongere: dé IB staat naast de jongere;

·         verantwoordelijk voor individuele toepassing van het DRM via “ de rechtspositie van de minderjarige in Monte Rosa”;

·         verantwoordelijk voor het opstellen van alle verslagen (vraagverheldering, leefgroep, …) én voor de planning van de overlegmomenten. Het kind of de jongere hier ook bij betrekken (zowel bij de voorbereiding van de bespreking als bij het geven van de noodzakelijke verslaggeving achteraf). Ook naast het kind of de jongeren staan tijdens de bespreking, waar jongeren maximaal aan deelnemen;

·         coördinator voor alle materiële zaken;

·         externe contactpersoon zowel binnen als buiten Monte Rosa (ivm de verwijzende instantie ism de CB);

·         verantwoordelijk om de noodzakelijke taken te delegeren (bv. bij verlof, ziekte, ...);

·         verantwoordelijk dat alle collega's op elk moment op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en begeleidingsdoelen;

·         stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de jongere;

·         “stem” van de jongere voldoende horen en hem/haar steunen.

 

Concrete taken

 

I.v.m. het aandachtskind/jongere, w.b.

 

1. de begeleiding:

·         Interne regisseur van de jongere en co-interne regisseur wanneer het kind of jongere van werkvorm verandert.

·         De specifieke invulling van IB en co-IB (regisseur) wordt afgesproken op de eerste of eerstvolgende vraagverheldering of bij de oriëntatie van het kind of de jongere en op het eerstvolgende VVH na de oriëntatie.

·         verantwoordelijke handelingsplan en vraagverheldering

o   grondig kennen, opvolgen en bijhouden van het hulpverleningsprogramma en het laatste handelingsplan. De “lijn” in de begeleiding bewaken;

o   voorbereiden met de jongere van de vraagverhelderingsgesprekken en andere overlegmomenten

o   plannen van individuele gesprekken, ifv begeleidingsdoelen, voorbije gebeurtenissen, verslag en bespreking van overlegmomenten,  … maar ook ifv het geven van ‘wortels’ aan de gasten (bv adhv een ik-boek, genogram, levenslijn, uitzetten van duplopopjes, …) ;

o   planning vraagverhelderingsgesprekken minimaal volgens de wetgeving

o   verantwoordelijke verslaggeving vraagverheldering, inbegrepen voorbereiding punten handelingsplan en besluit. Zorgen dat verslag van CB erin verwerkt is. Dan alles doormailen naar de pedagogische stafmedewerkers. Eindredactie verslag blijft wel bij pedagogische stafmedewerkers.

·         toekomstgericht denken en werken;

·         de jongere steunen bij overlegmomenten en/of zijn/haar stem hier vertegenwoordigen. Naast de jongere staan;

·         extra aandacht geven aan de jongere het kind op het moment dat hij/zij op dienst is, met blijvende aandacht voor de andere gasten ;

·         extra aandacht hebben voor die dingen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn, bv verjaardagen, contact met vrienden en familie, gezellig maken van de eigen kamer, feestjes, leuke en mooie kledij, … 

·        

2.w.b. administratie

 

 • Coördinatie en waar nodig plannen van alle noodzakelijke overlegmomenten (bv vraagverhelderingsgesprekken)
 • opmaken van handelingsplannen en verslagen van vraagverhelderingsgesprekken, samen met de jongere;
 • aanleggen van een dossier met alle noodzakelijke info. Zie checklisten en sjabloondossier in het kwaliteitshandboek;
 • samen met de jongere in orde brengen van alle administratie die hem/haar rechtstreeks aanbelangt bv. i.v.m. werk en school, bank, mutualiteit, ...;
 • opmaken en/of invullen van de noodzakelijke contracten bv. rond studio of  CB AW, huurcontract, begeleidingscontract, sleutelcontract, brommercontract, ...;
 • registratie CB
 • bijhouden en in orde houden van het individueel (leefgroeps)dossier van de jongere, op basis van het sjabloondossier (zie kwaliteitshandboek)………….

3.externe contacten met, begeleiden rond, in orde brengen van

 

 • school en werk: contacten, inschrijven, evaluaties, onderzoeken van mogelijkheden, zorgen voor materiaal en kledij, vervoer van en naar in orde brengen, ...;
 • ouders, andere familieleden en belangrijke derden: afspraken maken met contextbegeleiders, evaluatie van bezoeken en weekends (samen met de jongere/het kind), verzekeren van het vervoer van en naar,
 • vrije tijd: samen zoeken, afspraken maken, administratie en verzekering, zorgen voor materiaal en kledij, ...;
 • medische aandachtspunten: afspraken met artsen en therapeuten, bijhouden van noodzakelijke aandachtspunten (medicatie en zorg, ...), noteren van alle 'feiten', invullen medische fiche, SIS-kaart mee beheren, ...;
 • vrienden,
 •  ...;

4.financies:

 

 • (mee-)beheren van zakgeld, kleedgeld, ...;
 • Controle van en toezicht op uitgaven en rekeningen van de jongeren; .
 • jongeren leren plannen, begroten, sparen, winkelen ...;
 • ………

Relaties met andere functies w.o. overlegorganen

·         zie 'begeleider'

         aanwezig op elk overleg rond zijn/haar aandachtsjongere/kind (eventueel bij delegatie). 

 

    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com