Login
 
  Minimize

 

  

 

    

 
Functieomschrijving en profiel van contextbegeleider Minimize
 
 
Opdracht: Contextbegeleider
Is verantwoordelijk voor de contacten met en de begeleiding van het thuismilieu van de opgenomen jongeren. Legt contact met de plaatsende instantie en met extern betrokken hulpverleners.
 
Profiel
Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:
Minimum A I menswetenschappen            .
Bijkomende opleiding gewenst.
 
Vereiste anciënniteit (in de sector): geen
 
Kennis en vaardigheden:
 • Kennis van verklaringmodellen voor menselijk gedrag en tussenmenselijke problemen.
 • Kennis van communicatietheorieën, perspectieventheorie, loyaliteitstheorie, theorie omtrent onderhandelingsprocessen, intergenerationele processen ,…
 • Deze kennis kunnen toepassen bij therapeutische activiteiten, samenwerkingsprocessen en lange termijn strategieën.
 • Interventiemethoden kunnen hanteren t.a.v. individuen, 'tweetallen' (o.m. ouderparen), gezinnen,samenwerkingsverbanden (o.m. teams).
 • Het kunnen expliciteren van het eigen denken - over problematieken en inhoudelijke topics- waar men in de hulpverlening mee geconfronteerd wordt.
 
Plaats in de organisatie
Maakt deel uit van het team van bijzondere functies en staat hiërarchisch onder de bevoegdheid van de directie.
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 • De contextbegeleider bevindt zich op een scharnierpunt tussen de opgenomenjongeren, hun thuismilieu, de plaatsende instanties, andere betrokken hulpverleners, officiële instanties (bv. OCMW's) en de voorziening (directie en groepsleiding).
 • Hij/Zij draagt er zorg voor dat deze contacten optimaal kunnen verlopen i.f.v. de jongere en diens gezin. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het organiseren van de gezinsbegeleiding.
 • Hij/zij is ook een belangrijke externe vertegenwoordiger van de voorziening.
 
Concrete taken
 • te rade gaan bij het thuismilieu van de opgenomen jongere: het willen weten, het voeling krijgen met, het begrijpen van de logica/hulpvraag van het gezin.
 • in overleg met de ouders, de jongere, de plaatsende instantie, andere externe hulpverleners en de begeleiders van Monte Rosa mee vorm geven aan de begeleiding van de jongere en diens gezinssysteem, vertrekkend vanuit een hulpverleningsprogramma. Met alle betrokkenen mee zoeken naar een hulpverleningsstrategie, die een vertaling kan krijgen in het handelingsplan.
 • het opzetten van een concrete begeleiding en nazorg, of op een intermediaire manier deze begeleiding mogelijk maken.
 • contacten met de plaatsende instanties i.f.v. verlof, weekendregeling, ontslagprocedure; en administratie hierrond.
 
Relaties met andere functies w.o. overlegorganen
 • Overleg met en supervisie van begeleiders i.v.m. de begeleiding van kinderen en hun gezinnen.
 • Samenwerking met al diegene die betrokken zijn op de kinderen en jongeren.
 • Aanwezig op alle evolutiebesprekingen en de teamvergaderingen wanneer het om de kinderen en hun sociale contacten gaat.
    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com