Login
 
  Minimize

 

   

 

 

    

 
Functie en profiel van begeleider Minimize
 
 
Opdracht: begeleider, d.w.z.:
 • algemene organisatie en communicatie binnen de leefgroep;
 • een zorgende begeleidende functie van de kinderen en jongeren uit P.O.S. en M.O.F.;
 • gezinsondersteunend werken vanuit de contextuele visie en het pedagogisch concept van Monte Rosa.
Profiel
Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:
 • voorkeur voor gegradueerde in de orthopedagogie;
 • eventueel ook andere Al of A2 mits opleiding in de sociale sector;
 • gemotiveerd voor bijscholing.
Vereiste anciënniteit (in de sector): geen
 
Kennis en vaardigheden:
 •  kennis van Bijzondere Jeugdzorg (non-profitsector) en hun specifieke problematieken;
 •  bereid zijn om zich het pedagogisch concept van Monte Rosa eigen te maken;
 •  zich flexibel opstellen;
 •  sociale vaardigheden;
 •  praktische vaardigheden (bv. huishouden);
 • communicatieve vaardigheden;
 • organisatietechnieken;
 •  administratieve vaardigheden.
Plaats in de organisatie:
 • begeleidt, organiseert en coördineert de leefgroep in samenwerking met het eigen team, de teamverantwoordelijke en de pedagogisch verantwoordelijke;
 • staat onder supervisie van de pedagogisch verantwoordelijke i.v.m. inhoudelijke werking en het eigen functioneren;
 • staat hiërarchisch onder de bevoegdheid van de teamverantwoordelijke aan wie hij/zij, indien nodig, verantwoording aflegt.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
 •  verantwoordelijk voor een vlotte organisatie en werking van de leefgroep;
 •  verantwoordelijk voor een goede communicatie i.f.v. het kind/de jongere vanuit een gezinsgerichte contextuele visie;
 •  verantwoordelijk voor het pedagogisch en professioneel hanteren van de groep met oog voor elk individu in deze groep;
 •  medeverantwoordelijk voor het geheel van de werking van Monte Rosa;
 •  streven naar een emancipatorische en ondersteunende werking i.v.m. de groei naar zelfstandigheid van elk individu;
 • medeverantwoordelijk voor teamgroei en open staan voor zelf groei.
Concrete taken:
 •  begeleiden van elke jongere uit de leefgroep en de studio op niveau van:
* maatschappelijke situatie;
* persoonlijkheid en identiteit;
* gezondheid en psychomotoriek;
* relatie met andere kinderen en jongeren;
* relatie met begeleiding;
* vrije tijd;
* school;
* therapie;
* zelfstandigheid (bv. budgettering);
* op de hoogte zijn van het handelingsplan van elk kind;
*…….
 
 • individuele begeleiding van de aandachtskinderen of -jongeren (zie functieomschrijving van I.B.)
 • begeleiden van de groep als groep: aanbieden van een gezellige en huiselijke sfeer, bewaken van een duidelijke structuur, oog hebben voor en werken met de relaties binnen de groep, ...;
 • samenwerken binnen een team: komen tot een open en constructieve communicatie, zich houden aan de gemaakte afspraken, meedenken vanuit een brede context en verschillende referentiekaders, meedenken rond het zinvol inzetten van flexibele uren, ...;
 • materiële en huishoudelijke taken i.f.v. de basiswerking van de groep;
 • budgettering en administratieve taken bv. schriftelijke verslaggeving, beheren van groepsbudgetten, communicatiekanalen adequaat gebruiken,...;
 • contacten met externe diensten i.f.v. de (individuele) begeleiding van de kinderen en jongeren (schoolwerk dokter,...)
 • contacten met de gezinnen van herkomst of de sociale contacten van de kinderen en jongeren bv. onthaal en ontvangst in de groep, begeleiding i.s.m. de gezinsbegeleider, maken van concrete afspraken;
 • deelname aan vergaderingen: evolutiebespreking, teamvergadering, algemene personeelsvergadering, werkgroepen.
 
Relaties met andere functies w.o. overlegorganen: ­
 • overleg met teamleden op de wekelijkse vergadering en de briefingmomenten;
 • contacten met andere team(s)-leden op APV. en daarbuiten (familie + niet-formele contacten);
 • overleg met teamverantwoordelijke i.f.v. functioneringsgesprekken;
 • formeel en informeel overleg met alle betrokken externe diensten zo veel als nodig i.f.v. het kind/de jongere.
 
    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com